"San Pedro Gonzalez Telmo" Parish
Giacomo Locatelli, 1903"San Pedro Gonzalez Telmo" Parish - Humberto I 340, Buenos Aires city.